Menu

Monster Cannabis

HIT
Afgan Kush
6
188.00грн.
-20%
150.00грн.
HIT
Auto Afgan Kush Feminised
1
107.00грн.
-21%
85.00грн.
Auto Afgani Feminised
1
158.00грн.
-24%
120.00грн.
Auto AK 47 Feminised
1
86.00грн.
-30%
60.00грн.
Auto Amnesia Feminised
1
86.00грн.
-24%
65.00грн.
Auto Big Bang Feminised
1
86.00грн.
-13%
75.00грн.
Auto Big Bud XXL Feminised
1
112.00грн.
-20%
90.00грн.
Auto Big Devil 2 Feminised
2
188.00грн.
-20%
150.00грн.
Auto Gorilla Feminised
2
188.00грн.
-20%
150.00грн.
Auto Gorilla Feminised (50)
0
7 075.00грн.
Auto Jack Herer Feminised
0
168.00грн.
-23%
130.00грн.
Auto LSD Feminised
1
188.00грн.
-20%
150.00грн.
Auto Mazar Feminised
1
86.00грн.
-30%
60.00грн.
Auto Opium Feminised
0
193.00грн.
-17%
160.00грн.
Auto Pablo Escobar Feminised
1
204.00грн.
-17%
170.00грн.
Auto Super Skunk Feminised
0
86.00грн.
-30%
60.00грн.
Auto Tutankhamon Feminised
1
122.00грн.
-18%
100.00грн.
Auto White Russian Feminised
0
86.00грн.
-30%
60.00грн.
Auto White Widow Feminised
0
188.00грн.
-20%
150.00грн.
Blue Cheese feminised
1
86.00грн.
-7%
80.00грн.
Blueberry feminised
0
86.00грн.
-7%
80.00грн.
Critical Mass feminised
0
377.00грн.
-26%
280.00грн.
Euforia feminised
0
188.00грн.
-20%
150.00грн.
Gorilla Glue  feminised
0
290.00грн.
-28%
210.00грн.